Informacje o profilach

Asystent programu PDF Create udostępnia różne zestawy parametrów tworzenia plików PDF identyfikowane za pomocą unikatowych nazw. Te zestawy są nazywane profilami. Każdy profil definiuje ustawienia dotyczące:

Dostęp do profilów można też uzyskać za pośrednictwem Eksploratora Windows oraz pulpitu systemu Windows. Profile nie są dostępne w oknach dialogowych Drukowanie. Przed utworzeniem plików PDF za pomocą Asystenta programu PDF Create należy wybrać odpowiedni profil.

Program jest dostarczany ze wstępnie zdefiniowanymi profilami, które można modyfikować. Można także tworzyć własne profile i usuwać je za pomocą panelu Profile programu PDF Create.

 

Informacje o profilach