Używanie menu Plik

Do podmenu Nowy PDF można uzyskać dostęp z menu Plik lub za pomocą przycisku Nowy PDF na pasku narzędzi Plik.

 

PDF Converter tb file newpdf Używanie menu Plik
 

Tworzenie plików PDF za pomocą okna dialogowego Tworzenie pliku PDF (A)

 • Wybierz polecenie Nowy PDF z menu Plik lub kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Używanie menu Plik Nowy PDF na pasku narzędzi Plik, a następnie jedno z następujących poleceń menu:

Utwórz wiele plików

Połącz wiele plików

Nałóż wiele plików

 

Wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku PDF zawiera takie same przyciski i listy rozwijane jak panel Asystent programu PDF Create.  Ustawienia na potrzeby tworzenia są takie jak dla wybranego profilu.

 

Tworzenie plików PDF bezpośrednio z plików (B)

 1. Wybierz polecenie Nowy PDF z menu Plik lub kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Używanie menu Plik na pasku narzędzi Plik.

 2. Wybierz pozycję Z pliku.  

 3. W oknie dialogowym Otwieranie zaznacz pliki, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

Uwaga

Zaznaczyć można wiele plików, nawet jeśli zostały utworzone w różnych aplikacjach. Każdy plik zostanie zapisany jako oddzielny plik PDF. Utworzone pliki PDF można wyświetlić za pomocą menu Okno.

Używane są bieżące ustawienia zdefiniowane w oknie Właściwości: ScanSoft PDF Create!. Okno to można otworzyć, wybierając kolejno pozycje Plik > Drukuj. W tym przypadku profile są niedostępne.

 

Tworzenie pustego pliku PDF (C)

 • Wybierz polecenie Nowy PDF z menu Plik lub kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Używanie menu Plik na pasku narzędzi Plik i wybierz opcję Pusty PDF. W wyświetlonym oknie dialogowym należy dostosować rozmiar strony. Aby nowe puste pliki PDF były zawsze tworzone z tymi parametrami, w oknie dialogowym Niestandardowy rozmiar strony zaznacz pole wyboru Dodaj ten niestandardowy rozmiar strony do domyślnych.
   

Tworzenie pliku PDF z zawartości schowka (D)

 • Wybierz pozycję Nowy PDF lub kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Używanie menu Plik na pasku narzędzi Plik, a następnie wybierz pozycjęZe schowka. Użyte zostaną istniejące ustawienia.
   

Tworzenie pliku PDF z danych wejściowych ze skanera (E)

 • Wybierz pozycję Nowy PDF lub kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Używanie menu Plik na pasku narzędzi Plik, a następnie wybierz pozycjęZe skanera. Jeśli dane urządzenie jest używane z programem po raz pierwszy, należy je skonfigurować za pomocą Kreatora konfiguracji skanera.

Używanie menu Plik