Tworzenie plików PDF w systemie zarządzania dokumentami (DMS)

Asystent programu PDF Create dostępny w programie PDF Professional Enterprise umożliwia importowanie pojedynczych plików z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS). W tym celu należy otworzyć asystenta i kliknąć przycisk PDF Converter add W systemie zarządzania dokumentami (DMS) Dodaj. Jeśli na komputerze zostanie wykryty co najmniej jeden system DMS, w menu pojawi się polecenie Dodaj z systemu DMS.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany tylko jeden system DMS — co jest najczęściej spotykane — to polecenie prowadzi bezpośrednio do interfejsu tego systemu. W przypadku wykrycia kilku systemów DMS zostaje wyświetlone okno dialogowe Otwieranie z systemu DMS, w którym można wybrać odpowiedni system. W tym oknie dialogowym zawsze jest wskazywany ostatnio używany system DMS, ale można go przełączyć na inny.

Pliki zaimportowane z systemu DMS to kopie tylko do odczytu — oryginalne pliki pozostają nienaruszone.

 

Microsoft SharePoint

Program PDF Professional 7 (w tym program PDF Create) obsługuje ten system DMS, udostępniając niezbędny interfejs składający się z trzech okien dialogowych.

Otwieranie z programu SharePoint

W tym oknie jest otwierana zdefiniowana lokalizacja programu SharePoint umożliwiająca wybranie pojedynczego pliku. Przycisk Witryny służy do otwierania okna dialogowego Witryny programu SharePoint, które pozwala przejść do innej witryny.

Witryny programu SharePoint

To okno dialogowe umożliwia obsługę listy różnych witryn programu SharePoint. Kliknięcie przycisku Dodaj pozwala wyświetlić okno dialogowe Ustawienia połączenia.

Ustawienia połączenia

To okno dialogowe umożliwia podanie nazwy serwera i nazwy witryny lub dokładnego adresu URL witryny programu SharePoint. Pozwala ono także ustawić jedną witrynę jako domyślną, tak aby kliknięcie polecenia Dodaj z systemu DMS prowadziło do tej witryny.

 

Obsługa innych systemów DMS

Obsługiwane systemy są szczegółowo opisane w wymaganiach systemowych.

Dostęp do systemów Hummingbird Enterprise, DOCSOpen, Interwoven WorkSite i LiveLink w celu korzystania z plików jest uzyskiwany bezpośrednio z poziomu interfejsów tych systemów.

Utworzone pliki PDF można pojedynczo zapisywać w systemie DMS. Zobacz Zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami (DMS).

 

Praca na miejscu

Podczas pracy w programach SharePoint, Hummingbird Enterprise lub Interwoven Worksite formanty programu Nuance PDF udostępniają dwie usługi:

  • Wybranie w interfejsie systemu DMS pojedynczego pliku innego niż PDF pozwala przekonwertować go na miejscu na plik PDF. Plik źródłowy pozostaje nienaruszony. Plik PDF otrzymuje taką samą nazwę jak plik źródłowy i domyślnie zostaje umieszczony w tej samej lokalizacji.
     

  • Wybranie na komputerze lokalnym pojedynczego pliku innego niż PDF umożliwia przekonwertowanie go na plik PDF i zaimportowanie do systemu DMS w bieżącej lub określonej lokalizacji.

W obu przypadkach konwersja bezpośrednia odbywa się w tle. Pliki obrazów (bmp, jpg, png, tif itd.) oraz pliki xps, ps i eps są przetwarzane bezpośrednio z zastosowaniem odpowiednich ustawień domyślnych. Inne dokumenty (takie jak pliki programu Word) są drukowane do programu PDF Create. Dzieje się to przy założeniu, że macierzysta aplikacja skojarzona z danym typem pliku jest obecna w systemie. W takich przypadkach konwersja jest przeprowadzana przy użyciu bieżących ustawień sterownika drukarki PDF.

 

Tworzenie plików PDF z poziomu programu SharePoint

Aby można było korzystać z tej funkcji w programie SharePoint, musi ją skonfigurować administrator. Wytyczne na ten temat można znaleźć w dokumentacji programu Enterprise.

Aby w programie SharePoint utworzyć plik PDF z pliku innego niż PDF, należy zaznaczyć ten plik i z menu kontekstowego wybrać pozycję Utwórz PDF. Wybranie pozycji Wyślij plik PDF spowoduje dołączenie pliku PDF do nowej wiadomości e-mail w domyślnym programie pocztowym, przy czym lokalna kopia pliku nie zostanie umieszczona w programie SharePoint.

Aby utworzyć plik PDF z pliku zewnętrznego, należy przejść do odpowiedniego folderu programu SharePoint i otworzyć menu Nowy. Następnie należy wybrać polecenie Nowy plik Nuance PDF (które może mieć inną nazwę, jeśli administrator ją zmieni) i przejść do odpowiedniego pliku.

 

Tworzenie plików PDF z poziomu programu Hummingbird Enterprise

Aby utworzyć plik PDF z pliku znajdującego się w programie Hummingbird, należy użyć menu kontekstowego Utwórz PDF w aplikacji klienckiej rozszerzenia DM Eksploratora Windows. Menu kontekstowe jest wyświetlane po kliknięciu pliku innego niż PDF, który jest obsługiwany w programie PDF Create. Lista obsługiwanych typów plików znajduje się w temacie Asystent programu PDF Create. Ponadto jest dostępne polecenie Wyślij plik PDF.

Aby utworzyć plik PDF z pliku zewnętrznego, należy z menu Dokument wybrać opcję Utwórz nowy plik PDF. Tworząc profil dokumentu, użytkownik definiuje dokument źródłowy i lokalizację docelową w programie Hummingbird.

 

Tworzenie plików PDF z poziomu programu Interwoven WorkSite

Należy użyć menu Nuance PDF dostępnego w dodatku Nuance PDF w aplikacji klienckiej DeskSite. Dzięki temu można korzystać z obu funkcji.

 

W programach Hummingbird DOCSOpen i LiveLink nie można otwierać plików źródłowych bezpośrednio z poziomu systemu zarządzania dokumentami. Aby otworzyć plik, należy użyć pozycji Dodaj/Otwórz z systemu DMS w Asystencie programu Create, a następnie za pomocą polecenia Zapisz w systemie DMS należy zapisać wynikowy plik PDF z powrotem w systemie DMS. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami (DMS).

Więcej wytycznych dotyczących korzystania z systemu DMS można znaleźć w podręczniku instalacji sieciowej programu PDF Converter Enterprise.

 

W systemie zarządzania dokumentami (DMS)