Tworzenie plików PDF z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes

Pliki PDF można tworzyć podczas pracy w programach Microsoft Outlook i IBM Lotus Notes.  Do tworzenia plików PDF można używać:

 • plików w formacie innym niż PDF załączonych do wiadomości e-mail w celu zapisania ich na komputerze lokalnym,

 • plików w formacie innym niż PDF istniejących na komputerze lokalnym w celu dołączenia ich do bieżącej wiadomości e-mail,

 • jednego lub większej liczby elementów poczty w celu zapisania ich w postaci archiwum na komputerze lokalnym.

W dalszej części tego tematu opisano głównie archiwizowanie wiadomości e-mail i umieszczono łącza do innych tematów poświęconych archiwizacji.

 

Program PDF Professional zawiera dodatki do programów MS Outlook 2003–2007 i Lotus Notes (w wersji 8.5) umożliwiające tworzenie plików PDF na podstawie wybranych elementów poczty lub całych folderów. Odpowiednie funkcje są dostępne na pasku narzędzi Nuance PDF w głównym oknie programu Outlook lub na pasku narzędzi albo wstążce Nuance PDF w oknie otwartej wiadomości oraz w analogicznych lokalizacjach w programie Lotus Notes.

 

Na paskach narzędzi znajdują się następujące przyciski:
 

Archiwizuj folder — archiwizuje wszystkie elementy w wybranym folderze (z uwzględnieniem podfolderów lub bez). Ten przycisk jest dostępny tylko na pasku narzędzi w oknie głównym programu Outlook.

Archiwizuj pocztę — tworzy jeden lub więcej plików PDF z wybranych wiadomości e-mail w oknie głównym programu Outlook lub z jednej wiadomości otwartej w oknie wiadomości.

Ustawienia — udostępnia okno dialogowe, w którym można ustawić parametry archiwizowania.

 

Pasek narzędzi Nuance PDF we wszystkich obsługiwanych wersjach programów Outlook i Lotus Notes (okno główne)

PDF Converter conv%206%20toolbar%20main Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes
 

Pasek narzędzi Nuance PDF w oknie wiadomości w programach Outlook XP i 2003 oraz Lotus Notes

PDF Converter conv%206%20toolbar%20message Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes
 

Pasek narzędzi Nuance PDF w oknie wiadomości w programie Outlook 2007 i 2010

PDF Converter eng outlook add in pro Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes

 

Aby utworzyć pliki PDF przy użyciu paska narzędzi w programach Microsoft Outlook i Lotus Notes

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button archive settings Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes Ustawienia, aby wybrać ustawienia archiwizowania wiadomości w oknie dialogowym Ustawienia.

 2. W zależności od potrzeb kliknij przycisk PDF Converter button archive letter Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes Archiwizuj pocztę lub przycisk PDF Converter button archive folder Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes Archiwizuj folder.

Więcej informacji

Informacje o archiwizowaniu

Archiwizowanie elementów programu Outlook w osobnych plikach

Scalanie elementów programu Outlook w jeden plik PDF

Tworzenie pakietu PDF z elementów programu Outlook

Archiwizowanie folderów

 

Aby zarchiwizować treść wiadomości programów Outlook 2002 i Lotus Notes

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button archive settings Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes Ustawienia.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wybierz wersję pliku PDF i sposób obsługi załączników wiadomości e-mail, jeśli występują. Zamknij okno dialogowe.

 3. Kliknij przycisk PDF Converter button archive letter Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes Archiwizuj pocztę.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy archiwizowania, a następnie kliknij przycisk OK. Nazwa tworzonego pliku PDF jest generowana na podstawie tematu wiadomości e-mail. Domyślny folder docelowy to Moje dokumenty > Ulubione dokumenty PDF > Archiwum Outlook. W systemie Vista: Dokumenty > Ulubione dokumenty PDF > Archiwum Outlook.
   

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Rozpocznie się proces archiwizowania, a po jego zakończeniu wynikowy plik PDF (z ewentualnymi załącznikami) zostanie zapisany w folderze docelowym.

Aby zarchiwizować treść wiadomości programu Outlook 2007 

 1. Kliknij kartę Nuance PDF.

 2. Wykonaj czynności z punktów od 1 do 5 opisanych powyżej.

Uwagi

Jeśli na ekranie nie jest widoczny pasek narzędzi Nuance PDF, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

Z poziomu programów Microsoft Outlook i Lotus Notes