Uruchamianie programu

Program można uruchomić na kilka sposobów:

  • Aby uruchomić program, z menu Start wybierz kolejno pozycje Programy lub Wszystkie programy, Nuance PDF Professional 7 i PDF Converter Professional. Następnie aby otworzyć plik PDF, kliknij przycisk Otwórz lub wybierz polecenie Otwórz z menu Plik i wybierz plik. W przypadku wybrania kilku plików PDF zostaną one otwarte w oddzielnych oknach. W przypadku wybrania plików pakietu Microsoft Office (*.doc, *docx, *.rtf, *.xls, *xlsx,*.pptx) lub plików XPS zostaną one natychmiast przekonwertowane na pliki PDF i wyświetlone w oddzielnych oknach. Pliki źródłowe pozostaną nienaruszone.

  • Kliknij ikonę programu PDF Converter app icon Uruchamianie programu na pulpicie, jeśli została tam umieszczona, a następnie postępuj w sposób opisany powyżej.

  • Kliknij dwukrotnie plik PDF. Jeśli po wyświetleniu monitu program PDF Converter Professional został ustawiony jako domyślna przeglądarka plików PDF, możesz uruchomić program i otworzyć wybrany plik PDF, klikając ten plik dwukrotnie. Jeśli program PDF Converter Professional nie jest domyślną przeglądarką plików PDF, kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno polecenia Otwórz za pomocą i PDF Converter Professional.

  • Przeglądaj pliki PDF na serwerze sieci Web. Jeśli po wyświetleniu monitu program PDF Converter Professional został ustawiony jako domyślna przeglądarka plików PDF, kliknij dowolny adres URL pliku PDF na stronie sieci Web, aby otworzyć plik PDF w programie.

  • Przeciągnij i upuść pliki. Pliki PDF możesz otwierać, przenosząc je do okna programu PDF Converter Professional metodą przeciągania i upuszczania. Przy użyciu tej metody możesz także konwertować dokumenty (*.doc, *.txt), arkusze programu Excel (*.xls, *.xlsx), slajdy programu PowerPoint (*.pptx) i pliki XPS, pozostawiając pliki źródłowe nienaruszone.

  • Kliknij jeden lub więcej plików PDF bądź plików pakietu Office prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows lub na pulpicie. Wybierz odpowiednie polecenie w menu podręcznym, aby utworzyć, połączyć, nałożyć lub spakować pliki. Następnie wybierz profil.

  • Z poziomu listy szybkiego dostępu w systemie Windows 7: kliknij ikonę programu, a następnie kliknij polecenie Uruchom aplikację lub wybierz ostatnio otwarty plik PDF. Pliki PDF możesz także tworzyć za pomocą skanera lub na podstawie innych plików, a następnie konwertować na format do edycji.

 

Uruchamianie programu