Löpnumrering

Den här funktionen finns bara i Enterprise-versionen av PDF Converter Professional. 

Löpnumrering är en funktion som främst används inom juridiken, medicinen och affärslivet för att förse varje sida i en dokumentuppsättning med ett unikt nummer som ingår i en serie i stigande ordning. Löpnumret står angivet som sidhuvud eller sidhuvud på angivna sidor (vanligtvis och enligt standardinställningen på alla sidor). Löpnumret kan omfatta ett prefix och/eller suffix och kan kombineras med annan text i sidhuvud och sidfot som användaren har angett, exempelvis vissa ord eller objekt som läggs till med hjälp av makron (det kan vara sidnummer eller dokumentegenskaper som Ämne, Titel, Författare o.s.v.). Själva löpnumret placeras i ett sidhuvud eller en sidfot som makro.

 

När du har valt vilka filer som ska löpnumreras går du till dialogrutan Sidhuvud och sidfot. I makrolistan föreslås löpnumrering som första alternativ. Du kan dock gå vidare till andra alternativ och skapa ett sidhuvud eller en sidfot som inte omfattar löpnumrering. Dokumenten ordnas och indexeras inte efter löpnumreringen som inte heller påverkar dokumentnamnen.
 

Obs!

Det går inte att löpnumrera krypterade filer eller filer som skyddas av en digital signatur.

 

Lägga till löpnumrering

 1. Välj Dokument > Löpnumrering > Lägg till… för att öppna dialogrutan Lägg till löpnumrering.

 2. Klicka på Lägg till filer… Dialogrutan Öppna visas.

 • Välj en eller flera filer som ska läggas till i numreringskön. Du kan även välja en hel mapp. Om du vill lägga till filer som är öppna i PDF Professional väljer du Inkludera öppna dokument.

 • Om du vill ändra ordningen på de filer som redan har lagts till i kön markerar du aktuell fil och väljer Flytta upp eller Flytta ner. Om du klickar på Ta bort filer tar du bort den aktuella filen från kön.

 • Klicka på knappen Förhandsgranska om du vill kontrollera att du har valt rätt dokument till löpnumreringen. Det är viktigt att filordningen fastställs innan löpnumreringen utförs.

 1. Klicka på Utdata för att visa dialogrutan Lägg till löpnumrering – regler för utdata.

 • Välj målmapp: Välj den mapp där originalfilen finns sparad eller klicka på Bläddra för att välja en annan mapp.

 • Ange regler för hur filerna ska namnges: Du kan behålla de ursprungliga namnen, lägga till ett prefix och/eller suffix till dem eller byta ut dem mot start- och slutnummer för löpnumreringen enligt exemplet på skärmen.

 • Välj om du vill skriva över de befintliga filerna eller spara dem med unika namn.

 • Du kan skapa en automatisk loggfil: Klicka på Bläddra för att välja var den ska sparas.

 • Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Lägg till löpnumrering.

 1. Klicka på OK i dialogrutan Lägg till löpnumrering för att öppna dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

 2. Välj ett schema i listan om du har ett som passar. Välj Utöka numreringen från föregående jobb med det aktuella schemat om du vill fortsätta löpnumreringen från tidigare jobb som har behandlats med samma schema.

 3. Välj Löpnummer i alternativrutan Makron och klicka sedan på Inställningar.

 4. I dialogrutan Alternativ för löpnumrering anger du hur många siffror som ska användas (6 till 15), startnummer samt om du vill prefix och/eller suffix för löpnumret som ska stämplas på dokumentet. Klicka sedan på OK.

 5. Ange var löpnumret ska stämplas och klicka sedan på Infoga makro.

 6. Mer information om återstående inställningar finns under Sidhuvud och sidfot.

Obs!

Du kan infoga mer än en sorts löpnumrering i ett dokument. Se bara till att ange en annan målmapp för den andra numreringen.

Kontrollera att löpnumreringen inte hamnar på samma plats som annan text i sidhuvudet eller sidfoten. För att kunna se detta i förhandsgranskningsområdet måste du första spara informationen om sidhuvudet eller sidfoten i ett namngivet schema och därefter öppna schemat. Om du lägger till sidhuvud och/eller sidfot utan att spara schemat visas inte de här elementen.

 

Ta bort löpnumrering

 1. Välj Dokument > Löpnumrering > Ta bort… om du vill ta bort löpnumreringen i de öppna filerna permanent. Eventuella andra element i sidhuvud och/eller sidfot bevaras.

 2. Du får information i en ruta om hur du ska tolka resultatet av åtgärden.

Obs!

Det kan hända att löpnumrering som har gjorts i andra PDF-program eller skapats med andra verktyg inte identifieras av PDF Converter Professional. Öppna därför dokumenten för att se efter om numreringen har tagits bort.

Om du infogar sidor i ett dokument med löpnumrering numreras inte de infogade sidorna. Den ursprungliga numreringen bibehålls. Om du raderar löpnumrerade sidor kommer det att skapas luckor i löpnumreringen.

 

 

Löpnumrering