Stöd för dokumenthanteringssystem

I PDF Professional Enterprise kan du öppna filer från ett dokumenthanteringssystem och även spara PDF-filer där. Se Systemkrav för en lista över kompatibla dokumenthanteringssystem. Menyposterna som listas nedan visas bara om det finns ett kompatibelt dokumenthanteringssystem på datorn.

 

Så här öppnar du en fil från ett dokumenthanteringssystem

 1. Öppna Arkiv-menyn > Öppna från [dokumenthanteringssystem]

 2. I inloggningsrutan anger du verifieringsinformationen och klickar på OK.

 3. Välj filformat och filer i dialogrutan Öppna och klicka på OK.

 4. I dialogrutan Version väljer du den senaste filversionen (eller någon av de tidigare versionerna om så önskas).

Tips!

Det går att öppna en rad olika filformat förutom PDF-filer. PDF-filer öppnas direkt. Bild- och XPS-filer konverteras till PDF internt. Redigerbara format som Microsoft Office och WordPerfect konverteras till PDF utan manuella åtgärder med hjälp av de inställningar som visas om du väljer skrivaren ScanSoft PDF Create! i dialogrutan Skriv ut och sedan klickar på Egenskaper.

 

Så här sparar du PDF-filer i dokumenthanteringssystem

 1. Öppna Arkiv-menyn > Spara i [dokumenthanteringssystem]

 2. Filer som kommer från ett dokumenthanteringssystem kan sparas som nya dokument, nya versioner, samma versioner eller i originalversion.

  Filer som kommer från ett filsystem kan sparas som nya dokument.

Använda menyer för dokumenthanteringssystem

 

Öppna från [dokumenthanteringssystem]: Använd alternativet för att öppna filer från ett dokumenthanteringssystem. Kommandot fungerar på samma sätt som Arkiv > Öppna.

Spara i [dokumenthanteringssystem]: Använd alternativet för att spara filer i ett dokumenthanteringssystem. Det fungerar på samma sätt som Arkiv > Spara som.

Infoga från [dokumenthanteringssystem]: Använd alternativet för att infoga filer från markerad fil i den öppna PDF-filen.

Extrahera till [dokumenthanteringssystem]: Använd alternativet för att kopiera filer från den öppna PDF-filen till markerad fil. Dialogrutan Extrahera sidor visas.

Bifoga fil från [dokumenthanteringssystem]: Använd alternativet för att bifoga en fil i valfritt format till den öppna PDF-filen.

Det finns två menyalternativ till i WorkSite:

Registrera WorkSite-servrar - Det går att använda flera WorkSite-servrar i ett nätverk. Använd kommandot för att registrera de servrar du vill använda (spara lösenord o.s.v.)

Använd dokumentprofil - Från version 8 av DeskSite finns det två olika användargränssnitt för att öppna och spara filer. Välj menyalternativet Använd dokumentprofil för att ange användargränssnitt i versioner tidigare än version 8. Om du inte anger det här menyalternativet används det senaste användargränssnittet.

 

Så här extraherar du sidor till ett dokumenthanteringssystem

 1. Välj Extrahera till [dokumenthanteringssystem] på en meny till ett dokumenthanteringssystem.

 2. I dialogrutan Extrahera sidor till [dokumenthanteringssystem] väljer du vilka sidor/vilket sidintervall du vill extrahera. Du kan välja mellan Aktuell sida, Sidintervall och Valda sidor.
  Extrahera valda sidor genom att välja önskade sidminiatyrer i panelen Sidor innan du öppnar dialogrutan.

 3. Du kan välja Ta bort efter extrahering om du inte behöver de extraherade sidorna i det ursprungliga dokumentet längre (de tas bort från dokumentet).

 4. Klicka på OK.

 5. I dialogrutan Spara som i dokumenthanteringssystemet namnger du målfilen och klickar på Spara.

Så här infogar du sidor från ett dokumenthanteringssystem

 1. Välj Infoga från [dokumenthanteringssystem] på en meny till ett dokumenthanteringssystem.

 2. Leta upp filen i dialogrutan Öppna i dokumenthanteringssystemet och klicka på Öppna.

 3. Välj källfiler i dialogrutan Infoga sidor från [dokumenthanteringssystem]: Alla sidor eller ett sidintervall.

 4. Välj plats: Före eller efter första sidan, sista sidan, aktuell sida eller en angiven sida. Stäng dialogrutan. Miniatyrer av de infogade sidorna visas i panelen Sidor på önskad plats.

Obs!

Om du anger ett intervall av sidor som ska extraheras eller infogas måste sidorna i intervallet vara i följd.

 

Se även: Översikt över dokumenthanteringssystem.

 

Stöd för dokumenthanteringssystem