Standarddokument

Panelen visas i PDF Converter-assistenten under någon av följande omständigheter:

  • PDF Converter mode standard Standarddokument (Standard) har valts i listan i verktyget Läge.

  • Standarddokument har valts på menyn Alternativ.

 

Layout

I PDF Professional bevaras sidlayouten i största möjliga utsträckning. Välj mellan två layoutalternativ:
 

Flytande kolumn

Grafik och inramade element placeras i textrutor. När så är möjligt överförs annan text utan användning av textrutor så att texten flyter från en spalt till nästa. Inställningen rekommenderas när källfilen har en typisk spaltstruktur och textflödet går uppifrån och ner och från vänster till höger.
 

True Page

När du använder True Page® läggs alla element i textrutor, även text i spalter. Inställningen rekommenderas för sidor med avancerad layout med många inramade element och när sidan har ett ovanligt textflöde mellan spalterna.

Obs!

Om layouten har förändrats under konverteringen kan du pröva att bearbeta filen på nytt med den andra inställningen.

 

Bevara

Välj vilka element som ska bevaras eller tas bort under konverteringen.
 

Stödlinjer

Bibehåll eller ta bort lodräta och vågräta avgränsningslinjer mellan stycken. Parametern påverkar inte tabellcellernas kantlinjer.

Sidhuvud och sidfot

Markera alternativet om du vill identifiera sidhuvud och sidfot och överföra dem till målprogrammet. Avmarkera alternativet om du vill att sidhuvud och sidfot överförs som vanliga textelement.

Hyperlänkar

Markera alternativet om du vill identifiera och överföra hyperlänkar. Avmarkera alternativet om länktext ska överföras som vanlig text.

Text- och bakgrundsfärg

Markera alternativet om du vill att textfärg ska överföras till Word-dokumentet. Skuggade och färgade bakgrunder överförs också. Avmarkera alternativet om du vill att all text ska överföras som svart text och alla färgade och skuggade bakgrunder som vita. Även om du avmarkerar alternativet kan du överföra bilder i färg eller gråskala.

Du bör markera alternativet om källfilen innehåller färgad text eller bakgrund eftersom layouten förmodligen bevaras bättre då. Konverteringen går snabbare om du avmarkerar alternativet – perfekt när källfilen inte innehåller färgad text eller bakgrund.

 

Bearbetningsalternativ

Här väljer du hur sidor med endast bilder ska behandlas i PDF Professional. I PDF Professional konverteras sidor med endast bild med hjälp av optisk teckenigenkänning (OCR).

 

PDF Converter text icon Standarddokument eller PDF Converter image icon Standarddokument i det övre högra hörnet på panelen Förhandsgranska indikerar om det finns något textlager på sidan som visas.

 

Bearbeta dokument med OCR

Aktivera alternativet om du vill bearbeta ett källdokument med OCR. Eventuella textlager i källfilen ignoreras. Övriga alternativ som hör samman med bearbetning av sidor med endast bilder ignoreras och hela dokumentet bearbetas med OCR-teknik. De vanligaste anledningarna till att man vill använda det här alternativet är att

  • det inte går att identifiera kodning som inte är av standardtyp,

  • många dokument innehåller inlästa bilder av sidor med viss textinformation i sidhuvudet eller sidfoten, vilket gör att OCR-bearbetningen ger en målfil med text i stället för bilder.

Sidor med endast bild

Välj bland följande tre alternativ:
 

Konvertera sida med OCR

Konverteringen utförs i PDF Professional med hjälp av inbyggd OCR. Du har tillgång till fullständigt språkstöd med över 100 språk.

Klicka på PDF Converter ocr settings Standarddokument för att ändra OCR-inställningarna (tolkningsspråk och kasseringstecken).

 

Hoppa över

Sidor med endast bild hoppas över. Om vissa sidor hoppas över får du information om detta när bearbetningen är klar. Det konverterade dokumentet innehåller färre sidor än den ursprungliga PDF-filen.

Lägg till som bild i dokumentet

Sidor med endast bilder visas som helsidesbilder i målfilen. Texten på sidorna kan inte redigeras, men det går att skriva ut sidorna. Efter bearbetningen får du veta om vissa sidor har konverterats som bilder. Målfilen kan bli stor. Du kan minska filstorleken genom att ställa in Färgkonvertering på Gråskala eller Svartvitt eller minska upplösningen för bilder på panelen.
 

Granska de första sidorna

Markera kryssrutan om du vill att de första sidorna i källfilen ska granskas. Om sidorna endast innehåller bilder avbryts bearbetningen av den aktuella filen. Ange hur många sidor som ska granskas genom att ange ett värde mellan 1 och 10. Vi föreslår att du anger ett värde på minst 2 eftersom många källfiler innehåller ett försättsblad med endast bild som följs av sidor med textlager. Standardvärdet är 5.

Obs!

Vid vissa lösenordsskyddade PDF-filer behandlas PDF-filen som om den endast innehöll bilder och bearbetas enligt dina inställningar här. Se Skyddade PDF-filer.

 

Tolka sidor med icke-standardiserad kodning

I de flesta källfiler används teckenkodning av standardtyp. I annat fall kan du markera det här alternativet för att extrahera text med hjälp av OCR. Bearbetningen går långsammare, men resultatet blir mer tillförlitligt. Standardinställningen är Aktiverad. Vid bearbetningen används de språk som du har angett i dialogrutan OCR-inställningar.
 

Hantera bilder

 

Färgkonvertering

Det finns tre färgkategorier: Färg, Gråskala och Svartvitt.

Samma som originalet

Välj det här alternativet om du vill skapa en målfil med samma färgkategori som originalet. Du måste välja alternativet om du vill ha färg i det konverterade dokumentet.

Gråskala

Välj det här alternativet om du vill konvertera färgsidor till gråskala. Gråskalesidor behåller gråskalan, svartvita sidor förblir svartvita.

Svartvitt

Välj detta alternativ om du vill att färgsidor och gråskalesidor ska konverteras till svartvitt. Filstorleken blir då mindre, men gråskale- och färgbilder förlorar alla detaljer.

Obs!

Inställningarna Färgkonvertering och Upplösning gäller alla bilder i källfilen – även sidor med endast bilder som överförs till målprogrammet som bildsidor.

 

Upplösning i bildelement

Välj högsta tillåtna värde för upplösning, från 72 till 300 dpi (punkter per tum). Om källfilen innehåller bilder med lägre upplösning än den du anger, blir upplösningen i målprogrammet densamma som i källfilen. Om källfilen innehåller bilder med et
t högre värde än det angivna, minskas upplösningen till det angivna värdet.

Om källfilen innehåller stora bilder eller många sidor med endast bild och du har angett att dessa ska överföras som bilder får upplösningsinställningen väldigt stor betydelse för storleken på den färdiga filen. Välj lägre upplösning för webbvisning och högre upplösning om sidan ska skrivas ut.

 

Obs!

Bearbetningsinställningarna lagras separat för varje bearbetningsläge.

Se Välja bearbetningsläge för råd om vilket läge som passar bäst för dina behov.

 

 

Standarddokument