Välja bearbetningsläge

Välj bearbetningsläge beroende på

 • källdokumentets egenskaper

 • syftet med den konverterade filen.

Standarddokument

 

Välj det här alternativet om du vill ha ett fullständigt formaterat dokument som kan redigeras ytterligare, såsom kontrakt, brev och artiklar. Det här är den vanligaste dokumenttypen och standardbearbetningsläget i PDF Converter-assistenten.

Du kan bearbeta alla typer av dokument i Standard-läget. Om du vill använda dokument av vissa typer i särskilda syften kan du använda andra lägen.

 

Juridiskt dokument

 

Välj det här alternativet när du vill konvertera juridiska dokument med bibehållen formatering men med följande bearbetningsalternativ:

 • Radnumrering i vänstermarginalen, så kallade diarienummer, behålls eller tas bort beroende på inställningen under Behåll diarienummer. Om du vill formatera om ett juridiskt dokument helt och hållet är det bättre att ta bort den ursprungliga radnumreringen och lägga in en ny efter behov.

 • Det går en enkel eller dubbel lodrät linje i vänsterkanten som skiljer radnumreringen från brödtexten samt en enkel lodrät linje i högerkanten. Dessa uppgifter identifieras och tas bort där det går.

 • Det finns en enkel rubrikrad på varje sida som namnger fallet, vilket datum dokumentet arkiverades o.s.v. Dessa uppgifter identifieras och tas bort där det går.

 • Överst på första sidan finns normalt en rubrik i tabellform där namnet på kärande och svarande anges. Den bibehålls genom lämplig formatering.

 • Stämplar och sigill behandlas vanligtvis som bilder. Du kan välja om du vill behålla eller ta bort dem innan bearbetningen sätts i gång.

Använd Standard-läget om du inte vill att alternativen ovan ska genomföras. Alla element konverteras.

 

Kalkylblad

 

I det här bearbetningsläget behålls de ursprungliga tabellstrukturerna. Välj detta om

 • dokumentet huvudsakligen innehåller tabeller eller kalkylblad, t.ex. ekonomiska rapporter eller lagerlistor.

 • du vill arbeta med tabellinnehåll i Microsoft Excel samt redigera data för beräkningar och statistik, medan formateringen i text utanför tabellerna inte är lika viktig.

Det finns tre alternativ för bearbetning av kalkylblad: Skapa ark per tabell, Skapa ark per sida eller Skapa ark per dokument. Elementen utanför tabellerna bearbetas olika beroende på vilket alternativ du väljer.

Om du väljer per dokument beror resultatet på alternativen för att spara under Alternativ för utdata:

Om du väljer Konvertera filerna var för sig skapas ett kalkylblad för varje indatadokument.

Om du väljer Kombinera resultatet i en fil skapas ett kalkylblad per jobb.

 

Obs!

Om det är viktigt att layouten bevaras för alla element i PDF-filen är det bättre att välja bearbetningsläget Standarddokument samt Microsoft Word eller Corel WordPerfect som målformat. Tabellerna i PDF-filen blir då redigerbara tabeller i det angivna formatet.

 

Formulär

 

I läget Formulärbearbetning bevaras sidans layout. Dessutom identifieras formulärkontrollerna (kryssrutor, redigeringsrutor och vågräta linjer) och återskapas som ifyllbara formulärfält i Microsoft Word-dokumentet.
 

Välj det här läget om du

 • vill konvertera statiska PDF-filer som innehåller formulärelement men inga formulärkontroller.

 • vill skapa ett redigerbart formulär i Word-format. Du kan ändra etiketter och lägga till eller modifiera formulärkontroller i Microsoft Word för att sedan låta respondenterna fylla i formuläret.

Inställningarna under Skapa formulärkontroller styr om och hur formulärkontroller ska skapas under bearbetningen.

Obs!

Om du har ett aktivt PDF-formulär konverteras inte de aktiva formulärkontrollerna. De statiska elementen kan konverteras.

 

Använd Standard-läget när du konverterar formulär om du vill skapa ett vanligt redigerbart dokument och lägga till aktiva formulärkontroller i det.

 

Välja bearbetningsläge