Dokumentsammanställning

I den här vyn visas flera sidor i förminskad storlek, så att det blir enklare att utföra sidoperationer antingen mellan sidorna i ett dokument eller mellan olika dokument. Funktionen påminner om Sidor på navigeringspanelen. Skillnaden är att sidorna där representeras av statiska miniatyrer. I vyn Dokumentsammanställning är sidorna bara förminskade och många redigeringsfunktioner är fortfarande tillgängliga.

Sammanställa ett dokument

Gör så här för att placera en uppsättning sidor från ett öppet flersidigt dokument på dokumentpanelen i miniatyrformat och för att visa verktygsfältet Dokumentsammanställning:

 • Välj Vy > Dokumentsammanställning.

 • Gå till Navigeringspanelen > Sidor. Välj en sida och därefter alternativet Dokumentsammanställning på snabbmenyn.

 • Klicka på verktyget PDF Converter document assembly Dokumentsammanställning (Dokumentsammanställning) i fältet Vy (längst ner till höger).

Använd Zoom-verktygen för att välja önskad sidstorlek. Stäng vyn Dokumentsammanställning genom att välja en annan vy på Visa-menyn eller i vyfältet.

Så här kopierar eller flyttar du sidor eller sidintervall inom ett dokument:

 • Flytta sidor: Markera en eller flera sidor. Klicka på den lilla siffran under någon av de markerade miniatyrerna för att dra den. En röd, lodrät infogningsmarkör visar var sidorna hamnar. Du kan även använda en eller flera sidors snabbmeny om du vill flytta dem till början eller slutet av dokumentet eller till ett angett sidnummer.

 • Kopiera sidor: Markera en eller flera sidor. Håll ner Ctrl-tangenten och klicka på den lilla siffran under någon av de markerade miniatyrerna för att dra den. En röd, lodrät infogningsmarkör visar vart sidorna kopieras.

När du växlar till vyn Dokumentsammanställning blir verktygsfältet Dokumentsammanställning tillgängligt. Använd det för att infoga sidor från andra filer, ersätta, extrahera eller ta bort sidor, dela dokumentet, lägga till sidhuvud eller sidfot samt omnumrera sidorna. Välj Dokument > Sidor eller högerklicka på en sida för att öppna en snabbmeny med bland annat dessa alternativ.

 • Nytt: Lägg till tomma sidor. Öppna dialogrutan Nya sidor och skriv in önskat antal tomma sidor. Ange storlek och riktning samt var sidorna ska infogas. Klicka sedan på OK.

 • Infoga: Öppna dialogrutan Öppna och bläddra fram en eller flera filer i kompatibelt format. Markera dem och klicka på Öppna. PDF-filerna läggs till direkt och filer i andra format än PDF konverteras till PDF. Du kan lägga till fler källfiler från andra platser genom att klicka på Lägg till i dialogrutan Infoga sidor. Klicka på Upp eller Ned för att ändra ordningen på källfilerna om så behövs. Markera en fil och klicka på Förhandsgranska om du vill visa den sida för sida. Om du vill infoga ett sidintervall måste du infoga en fil i taget. Klicka på OK för att infoga sidorna.

 • Ersätt: Markera en eller flera filer enligt beskrivningen ovan och klicka sedan på Öppna. I dialogrutan Ersätt sida anger du sidintervallet i källdokumentet som ska ersättas. Lägg till fler ersättningsfiler från andra platser genom att klicka på Lägg till. Knapparna är desamma som när du infogar sidor. Klicka på OK för att ersätta sidorna.

 • Extrahera: Välj vilket sidintervall som ska extraheras i dialogrutan Extrahera sidor. Du kan antingen ta bort eller behålla sidintervallet i källdokumentet efter att sidorna har extraherats. Klicka på OK. Ett nytt PDF-dokument med namnet ExtractPage1 öppnas i ett nytt fönster. Dokumentet innehåller de extraherade sidorna. Även detta sker i vyn Dokumentsammanställning. Bearbeta det enligt önskemål och spara det sedan på önskad plats under valfritt namn.

 • Ta bort: Välj vilket sidintervall som ska tas bort i dialogrutan Ta bort sidor och klicka sedan på OK.

 • Beskär: I dialogrutan Beskär sidor anger du hur stor marginal som ska tas bort och vilket sidintervall som ska omfattas av beskärningen.

 • Rotera: I dialogrutan Rotera sidor anger du rotationsvinkel och vilket sidintervall som ska roteras.

 • Skriv ut: Du kan välja kommandot från snabbmenyer eller Arkiv-menyn. Gör inställningar i dialogrutan Skriv ut. Se Skriva ut dokument.

Obs!

Sidintervallet måste vara i följd för kommandona Infoga, Ersätt, Extrahera, Ta bort, Beskär, Rotera och Skriv ut.

 

 • Dela dokument: Bearbeta dokumentet enligt anvisningarna i Dela dokument.

 • Lägg till bokmärke: Skapa en bokmärkesstruktur för en sida eller hela dokumentet. Se beskrivningen i Bokmärken, Namngivet mål.

 • Lägg till anmärkning: Lägg till en kommentarlapp på valfri sida eller till och med utanför sidan. Se beskrivningen i avsnittet Anmärkning.

 • Sök: Ange enkla och avancerade sökalternativ enligt beskrivningen i dialogrutan Sök.

 • Omnumrera sidor: När du ändrar ordningen på, infogar, ersätter, extraherar och på andra sätt ändrar strukturen för sidorna i ett dokument med dynamisk sidnumrering via sidhuvud eller sidfot eller med löpnumrering blir den löpande sidnumreringen förstörd. Klicka på verktyget i verktygsfältet Dokumentsammanställning för att återställa rätt numrering. Knappen blir bara aktiv om det öppna dokumentet innehåller automatiskt infogad sidnumrering.

Välj Dokument > Sidhuvud och sidfot eller motsvarande verktyg i verktygsfältet Dokumentsammanställning för att lägga till, uppdatera eller ta bort sidhuvud och/eller sidfot på alla sidorna eller en utvald uppsättning sidor. Se Sidhuvud och sidfot.

Sammanställa flera dokument

Det går att sammanställa flera dokument som har öppnats i olika fönster. Välj Vy > Dokumentsammanställning eller klicka på verktyget Dokumentsammanställning i verktygsfältet Vy för att växla till vyn Dokumentsammanställning. Välj därefter Arkiv > Öppna och bläddra fram andra dokument som ska sammanställas. Det är bara att kopiera eller flytta sidor eller sidintervall mellan de olika dokumenten:

 • Flytta sidor: Markera en eller flera sidor. Klicka på den lilla siffran under någon av de markerade miniatyrerna för att dra den. När du drar markören över ett dokument i ett annat öppet fönster visar en röd, lodrät infogningsmarkör var sidorna hamnar.

 • Kopiera sidor: Markera en eller flera sidor. Håll ner Ctrl-tangenten och klicka på den lilla siffran under någon av de markerade miniatyrerna för att dra den. När du drar markören över ett dokum
  ent i ett annat öppet fönster visar en röd, lodrät infogningsmarkör vart sidorna kopieras.

Du kan även bearbeta dokumenten med något av sammanställningskommandona för enskilda dokument som beskrivs ovan.

Sammanställ dokument från flera filer

Det är enklare att sätta samman sidor tack vare den nya knappen Sammansättning av sidor längst ut till höger på verktygsfältet Dokumentsammanställning. Om verktygsfältsområdet är fullt visas kanske inte knappen. Dra i så fall verktygsfältet till arbetsområdet för att visa den.

Du kan välja att sätta samman en uppsättning källfiler, och de behöver inte endast vara PDF-filer. Varje öppnat dokument visas på en egen flik. Med sidminiatyrer kan du granska respektive dokument och avgöra vilka sidor du behöver. Välj och dra och släpp sedan sidorna i PDF-filen. Vid behov sker en konvertering till PDF.

 

Sidredigeringsoperationer

Vissa sidredigeringsoperationer kan utföras i vyn Dokumentsammanställning, men inte med inställningen Sidor på navigeringspanelen. Exempel:

 • Du kan använda verktyget Markera text för att kopiera ett stycke till Urklipp och klistra in det i redigerbara dokument utanför programmet. Du kan också klistra in det i anteckningar, textrutor eller utlyfta citat på andra sidor eller i andra dokument.

 • Du kan använda verktyget Markera text för att kopiera text och klistra in den vid markören eller i en ruta i verktyget Skrivmaskin. Det innebär att du kan kopiera och klistra in PDF-text från en sida till en annan i ett PDF-dokument, eller från en PDF-fil till en annan. När du sparar PDF-målfilen blir den inklistrade texten en del av PDF-filen.

 • Du kan använda verktygen Retuschera text eller Retuschera objekt för att ändra sidans innehåll.

 • Du kan använda kommentarverktygen för att lägga till anmärkningar och textrutor, rita element och markera text.

 • Du kan använda verktyg från verktygsfältet Avancerat för att lägga till text, ljud, filmklipp och 3D-objekt i PDF-filer.

 

 

 

 

 

 

Dokumentsammanställning