Läsa PDF

Du kan lyssna på PDF-filer med hjälp av en inbyggd version av Nuance® RealSpeak™.

 

Så här skapar du standardparametrar för uppläsning

Gå in på huvudmenyn och välj Redigera > Inställningar > TTS > Inställningar för att välja språk, röst, volym och hastighet. Du kan även ställa in tillgängligheten för hela dokumentet eller enbart de första sidorna samt bestämma om du vill använda märkning för att definiera läsordningen.

 

Så här skapar du aktuella parametrar för uppläsning

Gå in på huvudmenyn, välj Dokument > Dokumentegenskaper > Avancerat, ange läsordning (från vänster till höger eller från höger till vänster) samt språk i det dokument som ska läsas upp.

 

Så här får du texten uppläst

Gå in på huvudmenyn, välj Verktyg > Läs PDF och välj sedan något av menyalternativen

 • Läs aktuell sida eller

 • Läs till dokumentets slut

När du har startat uppläsningen visas verktygsfältet Läs PDF.

 

PDF Converter eng tb readpdf Läsa PDF

 

Det innehåller följande kontroller (från vänster till höger):

Stopp – uppläsningen avbryts.

Pausa – uppläsningen pausas. Under pausen ändras knappen till Fortsätt.

Föregående sida – hoppar till början av föregående sida.

Föregående stycke – hoppar till början av föregående stycke.

Nästa stycke – hoppar till början av nästa stycke.

Nästa sida – hoppar till början av nästa sida.

 

Uppspelningskontrollerna kan även nås från menyn Verktyg > Läs PDF under uppläsningen.

 

Läsordning utifrån märkningsstruktur

 

Du kan få PDF-filer upplästa genom att välja alternativet Läs PDFVerktyg-menyn. I dessa fall avgör den inbyggda programalgoritmen läsordningen. I och med det nya märkningsstödet finns det dock ett nytt alternativ i programmet: Läsordningen vid uppläsning av PDF-filer kan följa märkningsstrukturen.

 

Om du vill använda den här funktionen väljer du Redigera > Inställningar > Text till tal och markerar kryssrutan Använd märkning för uppläsning.

 

I programmet används följande mekanism vid uppläsning av PDF-filer utifrån märkningsstruktur:

 • Textelement: egenskapen Alternativ text läses upp. Om den inte är tillgänglig läses egenskapen Faktisk text upp. Om det här inte heller är tillgängligt läses textinnehållet i angiven märkning upp.

 • Element som inte är text (t.ex. bilder): Eftersom dessa saknar textinnehåll kan endast två av stegen ovan tillämpas: Alternativ text läses upp. Om sådan inte finns, läses den faktiska texten upp. Den här typen av PDF-element innehåller alternativ text om de har skapats från Word-dokument med rätt inställningar i Word (dialogrutan Formatera bild på Internet-fliken). Annars måste den alternativa texten anges manuellt via fliken Märkning i dialogrutan Egenskaper. 

Vissa märkningstyper hanteras på ett speciellt sätt i funktionen för PDF-läsning. Det är bland annat:

 • Tabeller: Vid uppläsning görs först en beskrivning av tabellen (antal spalter och rader). Därefter läses tabellrubrikerna upp med angivelsen Rubrik. Sedan läses cellerna upp från vänster till höger och uppifrån och ner. I varje cell upprepas först den aktuella rubriken till cellinnehållet innan själva innehållet läses upp.

 • Rubriker: Innan rubriker läses upp definieras deras nivå.

 • Numrerade listor och punktlistor: Först anges antalet punkter i listan och därefter läses själva listan upp.

 • Formulärfält: Om märkningen används för uppläsningen läses endast märkta formulärfält upp. I dokument som saknar märkning läses alla formulärfält upp – efter dokumentinnehållet.

 • Kommentarer: I dokument med märkning läses endast kommentarer med märkning upp. I dokument utan märkning läses alla kommentarer upp (efter formulärfälten – om det finns sådana).

Märkningstyperna skapas när du genererar PDF-filer med märkning från Word med utgångspunkt från menyn Skapa PDF eller knappen i verktygsfältet. Verktyget för layoutanalys som finns inbyggt i produkten kan inte identifiera dessa märkningstyper.

 

 

Obs!

Vi rekommenderar att du använder en märkningsstyrd läsordning om du har en fullständig märkningsstruktur som du vet är korrekt.

 

Så här sparar du hela dokumenttexten som ljudfil

 1. Välj Verktyg > Läs PDF > Spara som ljudfil.

 2. Namnge filen i dialogrutan Spara som och välj filformatet wav.

 

Uppläsning med Jaws®

Programvaran Jaws är ett av världens mest använda skärmläsarprogram och används för uppläsning både av gränssnittselement och dokumentinnehåll. Om du har Jaws installerat fungerar det utmärkt tillsammans med den här versionen av PDF Converter Professional.

Du kan få PDF-filer upplästa i Jaws i stället för att använda den inbyggda och märkningsstyrda funktionen för dokumentuppläsning i PDF Converter Professional. Om Jaws är öppet och du öppnar en PDF-fil i PDF Converter Professional läses innehållet upp automatiskt. Till den här uppläsningsmetoden kan du välja mellan följande kommandon på tangentbordet:

 • Vänsterpil: läs föregående ord

 • Högerpil: läs nästa ord

 • Uppåtpil: läs föregående innehållselement i märkningsträdet

 • Nedåtpil: läs nästa innehållselement i märkningsträdet

 • Ctrl + uppåtpil: läs innehållet i föregående märkning

 • Ctrl + nedåtpil: läs innehållet i nästa märkning

 • Page Up: läs det första innehållselementet på föregående sida

 • Page Down: läs det första innehållselementet på nästa sida

 • Home: läs dokumentets första innehållselement

 • End: läs dokumentets sista innehållselement

 • Escape: avbryt uppläsning

Det kan ta längre tid än du tänkt dig att tolka hela PDF-filen för uppläsning. Om du vill välja hur stor del av texten som ska läsas upp i en enskild process så öppnar du dialogrutan Egenskaper under
Verktyg > Läs PDF. Ange antingen hela dokumentet eller ett visst antal sidor med början på sidan 1. Om du väljer hela PDF-filen sker uppläsningen fem sidor i taget. Navigera mellan avsnitten med hjälp av tangenterna Ctrl + Page Down och Ctrl + Page Up.

Tips!

Om du bara vill spara en del av en PDF-fil som ljudfil använder du först funktionen Dela dokument.

Obs!

Med denna produkt kan text läsas upp på det språk som du väljer vid installationen.

Om du har en fullständig version av Nuance® RealSpeak™ eller OmniPage på datorn kan du välja språk och röst för uppläsning helt fritt.

 

Läsa PDF