Textruta

Klicka på Textruta i verktygsfältet Kommentarer för att skapa synliga kommentarer. Dra ett fönster och skriv in text. Textrutan utökas så att en längre text får plats. Markera den inskrivna texten, högerklicka i rutan och välj Egenskaper på snabbmenyn för att ändra textegenskaperna för den markerade texten i verktygsfältet nedan.

Välj en befintlig textruta med verktygen PDF Converter hand Textruta Hand eller Textruta och dubbelklicka i textrutan för att ändra texten. Om du vill ändra textegenskaperna markerar du hela eller delar av texten, högerklickar och väljer Egenskaper. Följande verktygsfält visas:
 

PDF Converter eng tb text box properties Textruta

 

Klicka på Ställ in för att använda aktuella inställningar som standard. Du kan även ange standardvärden för textrutor i Redigera > Inställningar > Kommentarer.  

Flytta eller ändra storlek på textrutor med verktyget PDF Converter selectobject Textruta (Markera objekt) i standardverktygsfältet eller handen. Du kan ändra utseendet genom att högerklicka och välja Egenskaper. Här kan du ange format, tjocklek och färg på kantlinjer, fyllningsfärg och värde för ogenomskinlighet till textrutan. Du har också tillgång till fälten Författare, Ämne och Ändringshistorik. För att undvika att ändringar görs av misstag kryssar du för Skyddad.

Klicka på verktyget PDF Converter button callout Textruta (Utlyft citat) i verktygsfältet Kommentarer i stället för verktyget Textruta om du vill lägga till en linje med en pil som pekar från textrutan till en plats på sidan.

Text som läggs till i en Textruta eller ett Utlyft citat kvarstår som kommentarer. Se nedan om du vill arbeta med dem.

 

Hantera textrutor, skrivmaskinsrutor och skrivmaskinstexter

 

I det här avsnittet visas hur du praktiskt använder verktygen Textruta, Skrivmaskin och Skrivmaskinsruta och hur dessa verktyg skiljer sig åt. Stavningskontroll är tillgängligt för alla tre objekttyperna.

 

Så här placerar du objekt

Välj verktyget Textruta (verktygsfältet Kommentar) eller Skrivmaskinsruta (verktygsfältet Avancerat), klicka på sidan, dra och släpp till önskad storlek. En markör visas och det går att ange text i rutan. Rutan ändrar storlek vertikalt efter textlängden. Om du vill ange skrivmaskinstext klickar du på den knappen (verktygsfältet Avancerat), klickar på önskad placering och skriver in texten.

Tips!

Alla dessa verktyg är aktiva efter att objekten har placerats och varje klickning placerar ett nytt objekt. När du inte vill skapa fler objekt av en viss typ väljer du verktyget Hand. Om du har placerat skrivmaskinsrutor och verktyget fortfarande är aktivt när du vill gå tillbaka till en befintlig ruta och ändra den, måste du klicka på kanten, med markörens spets precis på kanten. Om du klickar bredvid skapas en ny skrivmaskinsruta.

 

Listor i panelen Kommentarer

Textrutor och Utlyfta citat är kommentarer och de visas i panelen Kommentarer, det går att skriva in mer text i dem, de har granskningsstatus och de kan migreras. Skrivmaskinsobjekt visas inte i panelen Kommentarer.

 

Välja ett befintligt objekt

Textruta: Använd verktygen Hand, Textruta (möjliggör textändringar) eller Välj objekt (möjliggör ändringar av egenskaper för textrutan).

Skrivmaskinsruta: Använd verktyget Skrivmaskinsruta och klicka innanför rutans kanter. Det går även att välja skrivmaskinsobjekt med retuscheringsverktygen och ändra eller flytta dem.

Skrivmaskinstext: Använd verktygen Skrivmaskin eller Retuschera text och klicka på texten för att skapa en redigeringsruta (på samma sätt som sker med retuscheringsverktygen och normal PDF-text).

 

Ändra format för en textmarkering

Det går att ändra markerad text i alla tre fallen. Välj objektet (enligt beskrivningen), dubbelklicka så att textmarkören visas, markera texten, högerklicka och välj Egenskaper. Om du vill ändra all text i ett objekt måste hela texten markeras. Om du ändrar egenskaperna när markören visas men ingen text har valts sker inga ändringar i texten. I textrutor utan val kan ändrade värden inte anges som standard. För skrivmaskinstexter och -rutor kan ändringar utan textmarkeringar anges som standard och tillämpas på efterföljande skrivmaskinsobjekt.

 

Inställningar och standard

Formateringsändringar som anges som standard i Redigera > Inställningar > Kommentarer påverkar endast nya textrutor. De påverkar inte text i befintliga textrutor eller skrivmaskinstext. Standardinställningarna kan även ändras genom att man klickar på Ange i Textegenskaperna för textrutan och sedan bekräftar genom att klicka på OK. Standardinställningarna för skrivmaskinsverktygen anges på samma sätt. En uppsättning standardinställningar sparas för skrivmaskinstext och text i Skrivmaskinsrutor. Dessa inställningar tillämpas inte för Textrutor.

 

Sammanfogning och dokumentgranskning

Textrutor kan konverteras från kommentarer till dokumentobjekt (så att de liknar skrivmaskinstext) med kommandot Sammanfoga dokument. De kan tas bort med Dokumentgranskning. Skrivmaskinstext påverkas inte av sammanfogningar eller dokumentgranskningar.

 

 

 

Textruta